Forsikringer som dekker sykdom, ulykke og død.

Forsikringer som dekker sykdom, ulykke og død.

LHS er opptatt av å gi gode råd angående forsikring. Advokat Marit Håkonsen gir her råd om hvordan vi bør forholde oss. 

Forsikringer som dekker sykdom, ulykke og død.

Forsikringsselskapene har ulike forsikringer som dekker sykdom, ulykke og død.

Det er vanlig at de tilbyr livsforsikringer som skal gi deg og din familie økonomisk trygghet ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet. 

  • Livsforsikring

Vilkår for å tegne forsikringen er vanligvis at du er mellom 18 og 67 år. Forsikringen avgrenses ofte til å gjelde frem til fylte 75 år.

Pengene utbetales som et skattefritt engangsbeløp ved død.

  • Forsikring uførepensjon

Forsikringen gir månedlige utbetalinger.

Forsikringen starter etter at du har vært minst 50 % sykemeldt i 12 måneder, og fortsatt vurderes som arbeidsufør.

Utbetalingene varer så lenge du er arbeidsufør, frem til du fyller 67 år.

 

  • Alvorlig sykdom

Fordeler ved forsikringen er:

  • Du får råd til flere eller raskere alternativ for medisinsk hjelp
  • Familien får økonomisk mulighet til å ta fri for å være sammen med den som er syk
  • Du får råd til ønsket rehabilitering, eller å kunne dra på en ekstra ferie sammen med familien. Osv………
  • Gir utbetaling ved 21 alvorlige sykdommer og skader

Det som en må merke seg er at forsikringen kun dekker 21 sykdommer som er angitt i forsikringsavtalen. Huntingtons sykdom er ikke blant sykdommene som er dekket.

 

  • Kritisk sykdom
  • Du får en engangsutbetaling ved 22 utvalgte alvorlige sykdommer og skader

Huntingtons sykdom er ikke blant sykdommene som er dekket.

 

Inngåelse av forsikringsavtale:

Når du søker om å tegne livsforsikring, uføreforsikring eller alvorlig og kritisk sykdom, vil forsikringsselskapet kreve at du gir riktige og fullstendige svar på forsikringsselskapets spørsmål. Du må selv gi opplysninger om særlige forhold som du må forstå er av vesentlig betydning for forsikringsselskapets vurdering av risiko. Ofte må du fylle ut en fullstendig helseerklæring, samt samtykke til at selskapet innhenter opplysninger fra fastlegen din. Forsikringsselskapet kan be om opplysninger innenfor de siste 10 år. Unntak fra dette er opplysninger om genetisk informasjon.

 

Genetisk informasjon:

I Norge er opplysninger knyttet til genetisk informasjon svært streng. Bestemmelsene finnes i Bioteknologiloven. Loven sier at forsikringsselskapene hverken skal motta eller bruke informasjon om resultatet av genetiske tester. Dette bl.a. fordi at en da besitter genetisk informasjon ikke bare om søker av forsikring, men også om slektninger som ikke er søkere. Forsikringsselskapet skal ikke vite om det er Huntington sykdom i din familie, eller om du har testet deg og fått et dårlig resultat. Om forsikringsselskapet, uviss av hvilken grunn, likevel besitter denne type informasjon, er selskapet avskåret fra å bruke informasjonen.

 

Noe annet er om du er syk med Huntington. Er du syk, uansett hvilken sykdom du har, er dette opplysninger du plikter å gi ved tegning av forsikringsavtalen.

 

Reservasjoner i forsikringsavtalen:

Dersom det fremkommer opplysninger om at du røyker, har ulike helseplager, har hatt eller har alvorlig sykdom som kreft, høyt kolesterol eller lignende, kan det føre til at forsikringsselskapet tar inn reservasjoner i forsikringsavtalen. Det kan også føre til at prisen på forsikringen blir høyere.

 

Forsikring alvorlig sykdom og kritisk sykdom:

Det er flere personer som har tegnet forsikring mot alvorlig eller kritisk sykdom som har erfart at når de utvikler Huntington sykdom, får de ikke utbetaling under forsikringen. Dette fordi at Huntington sykdom ikke er en av de 21 eller 22 sykdommene som gir dekning. Dette kommer ofte overraskende fordi at en har tenkt at Huntington sykdom var dekket.

 

Det kan være fristende å tegne forsikring mot alvorlig eller kritisk sykdom. Forsikringsselskapets oppregning av sykdommer som er dekket kan være forvirrende, da de medisinske betegnelsene er vanskelige å forstå. Sykdommer som er dekket under forsikringen kan ha store likhetstrekk med Huntington sykdom, så som Parkinson, ALS eller Alzheimers. Det kan derfor være nærliggende å anta at Huntington sykdom er dekket under en av de medisinske betegnelsene.

 

Av den grunn må en før en tegner denne type forsikring, sikre seg at Huntington sykdom er blant sykdommene som er dekket. Til det kan en f.eks. få bistand fra en advokat. Imidlertid er det viktig å understreke at selv om Huntington sykdom ikke er dekket under alvorlig eller kritisk sykdom, vil sykdommene nevnt i forsikringsavtalen gi rett til forsikringsutbetaling.

 

Det er et mangfold av forsikringer som tilbys. I denne artikkelen nevnes noen av dem. Det som er av avgjørende betydning er at en før en inngår avtale om forsikring, sjekker ut forsikringens vilkår og dekningsområde. Det er viktig å vite det faktiske innholdet i avtalen en inngår. En må vite hva en kjøper.

 

Marit Hellen Håkonsen

Advokat

 

Mobil 41161574

haakonsen@advokathaakonsen.no

https://advokathaakonsen.no