Styret m.m.

Styresammensetning fra årsmøte 2020 - Foreningsopplysninger

Publisert 13.09.2020 11:47:19

Leder
Geir Viksund
Grønebrekka 32
5306 Erdal
Tlf. 932 55 254
Leder(a)huntington.no

 

Økonomiansvarlig:
Livar Hølland
Maudsvei 54
4633 Kristiansand
Tlf. 916 00 072
lh(a)sandenmedia.no

Sekretær:
Torild Kleveland
Nedre Terrasseveg 5
7506 Stjørdal
tlf. 400 65 972
tmk66(a)hotmail.no

 

Styremedlem:
Terje Olsen
Karl Lundesvei 12
9151 Storslett
Tlf. 924 67 214
terje.nordreisa(a)gmail.com

 

Styremedlem:
Pauline Galteland Lund
Jens Bjelkesgate 8
0562 Oslo
Tlf. 938 52 633
paulineglund(a)gmail.com
 

Styremedlem
Grethe Lexander Andersen
Åsane Senter 54C
5116 Ulset
Tlf. 907 34 816
granders(a)online.no


Styremedlem
Mari Elise Røed
Hundvågveien 11
4077 Hundvåg
Tlf. 414 27 039
marei(a)live.no

 

Varamedlemmer
Hilde Edmundsdatter
Tlf. 970 41 436
hilde_katter(a)hotmail.com

 

Anne Nordgaard Salamonsen
tlf. 970 33 940
syk8hans(a)hotmail.com

 

Redaktør nettsiden.:
Geir Viksund, Bergen
Tlf. 932 55 254
geir(a)viksund.com

 

Foreningens adresse er:
LHS v/Geir Viksund
Grønebrekka 32
5306 Erdal

Kontonummer for donasjoner: 6335 56 41912. NB! Husk å merke innbetalingen
Kontonummer foreningen: 6335 05 12561

Organisasjonsnummer: 875354752

 

Revisor:
Revisjonsfirma
Rolf Birkeland - Statsutorisert Revisor
Kristiansand

 

Tidsskrift for Huntingtons sykdom

THS-redaksjonen v/Jorun Vatland
Eineråsen 3, 4790 Lilllesand. 
tlf. 481 59 741
e-post: jorun(a)terjes-trykkeri.no
 

Vedtekter

Vedtektene ble sist endret på ekstraordninært årsmøte 4.11.2018

Publisert 27.02.2019 08:36:51
Vedtektene i pdf format.
Årsmelding og regnskap 2019.

 

 

Regnskap Årsmelding 2019 siste utgave 26.6.20
Årets julegave 2019: 100 000 til LHS fra de ansatte i Kavli!

Vi var en av de heldige organisasjonene som ble nominert av Kavlis ansatte til å motta penger både i år og i fjor.I fjor nådde vi ikke opp, men i år fikk vi 100 000 kr.! Vi ble invitert til Q-Meieriet i Gausdal 17.desember for å ta imot sjekken. Som bonus fikk vi en fantastisk tog- og busstur gjennom et gnistrende hvitt og vakkert vinterlandskap. Vi fikk lunsj og omvisning i fabrikken og lærte om Kavlis historie og sosiale profil. Kavlistiftelsen deler ut 131 millioner kroner i året og tre millioner er til organisasjoner nominert av de ansatte. Det var disse pengene vi fikk en del av sammen med Landsforeningen for uventet barnedød og den lokale kreftforeningen. Det var sterke historier de delte som verdige vinnere av pengene. 

 

Kavli og Q-Meieriene generelt og Gausdal spesielt imponerte med sin innovasjonsevne, eierskapfølelse og stolthet knyttet til arbeidsplassen og sitt engasjement i forhold til oss som de hadde stemt fram. 

 

For en gjeng! Det skulle vært flere som dem da hadde verden vært et bedre sted. Pengene har vi sagt at vi blant annet vil bruke til tilgjengeliggjøring av pasientforløpet og ungdomssatsingen.

 

Med ønske om en god jul og et godt nytt år til dere alle!

Publisert 01.09.2020 22:04:59
Årsberetning 2018 LHS

Styret besto 31.12.18 av Leder Ane Sigurdsdotter Mygland, økonomiansvarlig Livar Hølland, informasjonsansvarlig Geir Viksund, sekretær Torild Kleveland, styremedlemmer: Angela Gargul, Hilde Edmundsdatter  og varamedlemmene Terje Olsen og Anne Nordgaard Salomonsen. Styresamarbeidet fungerer svært godt.

Kristin Rokstad, Janne Brudeseth Sannes, Marit Bjelland Lund gikk ut av styret ved årsmøtet 21.04.2018 etter mange års innsats i styret.

Publisert 01.09.2020 22:05:21

Medlemstall: Foreningen hadde pr 31.12.2018 192 enkeltmedlemmer, 127 familiemedlemmer (x 2 gir 254 medlemmer) og 2 støttemedlemmer. Totalt: 448 medlemmer mot (173 enkeltmedlemmer og 129 familiemedlemmer) 431 medlemmer i 2017. Det vil si at vi har hatt en netto økning på 17 medlemmer i 2018.

Styremøter: Det har vært avholdt 4 styremøter, et i forbindelse med årsmøtet i 21. april i Oslo, og ett i forbindelse med likemannsseminaret og ekstraordinært årsmøte i , samt 2 telefonmøter.  Vararepresentantene inviteres til å delta på alle møter. 

 

Årsmøte, fylkesledermøte  og fagdag 2018 ble avholdt 21-22 .apri i Oslo

Lasse Philstrøm som har tatt over etter Jan Frich som ansvarlig for Huntingtonklinikken ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet presenterte forskningsnyheter på feltet. Ellen Blinkenberg,  spesialist i medisinsk genetikk  og jobber med presymptomatisk gentest for Huntington sykdom i Bergen snakket om «Genboka -personlig og forståelig om genetikk/ Min DNAgbok. Astri Arnesen president for EHA (The European Huntington Association). Astri fortalte om EHAs arbeid og planer framover, inkludert HD-COPE knyttet til forskningsamarbeid mellom pasienter/pårørende og forskere. Til slutt bidro Olve Moldestad leder ved Senter for Sjeldne Diagnoser. Han snakket om SSD og om fagnettverkets framtid. Det var stor oppslutning om fagdagen.

Tidligere har vi holdt årsmøte i forbindelse med Nordisk fagkonferansen som arrangeres i samarbeid med Fagnettverket, men denne gangen ble denne avholdt på en onsdag og var i tillegg mer rettet mot behandlere enn pårørende.

Fagdag og Ekstraordinært Årsmøte 21.-22 november
 Vi hadde en vellykket fagdag i november med en personlig og nyttig oppdatering fra høstens EHA konferanse i Sofia av Beate Almli Hagland (Hordaland). Hun la vekt på forskningen som ble presentert i tillegg til egen motivasjon for å delta på konferansen. Også innlegget til Thorvald Steen fikk veldig gode tilbakemeldinger. Han snakket om hemmelighold, skam, verdighet og menneskeverd knyttet til arvelige sykdommer. I tillegg hadde vi et informativt og matnyttig innlegg fra studieforbundet Funkis.

Bakgrunnen for det Ekstraordinære Årsmøtet, var at vi måtte ha et årsmøtevedtak for å gjøre en vedtaksendring i tråd med Bufdirs endringer i sin støtteordning.

Fylkeslagene: Pr dd har vi 7 «aktive» fylkeslag.  Fra hovedstyret ble det overført 89 455kr i til fylkeslagene i 2018 mot 104 000kr  i 2017 til lokale velferdstiltak. Aktiviteten er god i de fleste fylkeslagene.  Det arrangeres møter og sammenkomster for medlemmer og interesserte. I flere fylkeslag har det vært arrangert fagdager i samarbeid med det regionale ressurssenteret.  Fylkeslagslederne/styremedlemmene er også viktige kontaktpersoner som likemenn.

Nasjonalt fagnettverk for HS:  Det er i dag fem ressurssentre, Olavviken (Bergen), Ranheim (Trondheim), Grefsenlia (Oslo), Sonjatun (Nordreisa)/ endret til Knorrebakken (Harstad) i løpet av året og Presteheia omsorgssenter (Kristiansand) med i fagnettverket. Alle ressurssentrene har dette året befestet sin posisjon regionalt og bidrar aktivt til å spre kompetanse. Lokallagene jobber stort sett godt med lokallagene i LHS og vi ser dette samarbeidet som nyttig og viktig.

Det har vært en prosess med evaluering og omlegging av fagnettverket. Koordinatoren er kuttet og ressurssentrene søker hver for seg til Helsedirektoratet. SSD og LHS sin rolle i nettverket er uklar og SSD har valgt å trekke seg ut. LHS har deltatt på flere møter med Helsedirektoratet, SSD og fagnettverket for å få en større klarhet i hvilken rolle vi kan spille i nettverket framover

Et nytt prosjekt som jobbes med er HDnett etter modell fra Parkinsonnett Nederland. Dette skal være en fellesportal for alle som har med HS å gjøre; forskere, leger, klinikere pasienter og pårørende (én av de fem millionene som er satt av til HS arbeid skal gå til utviklingen av dette nettet). Foreløpig er dette et nett for ressursentrene

Samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser (SSD): LHS har hatt et godt samarbeid med SSD gjennom året, ikke minst i arbeidsgruppen for nasjonalt fagnettverk.  Senteret arrangerer også kurs der styremedlemmer i LHS har holdt innlegg.

Samarbeid med Vikersund.  Leder har ved flere anledninger holdt innlegg for HS grupper på Vikersund. Personalet på Vikersund er dedikert og stabilt og tilbudet oppleves som bra av stort sett alle som deltar.

LHS er også medlem av FFO og Hjernerådet som begge er nettverk som har kapasitet til å jobbe mer målrettet med politisk påvirkning enn det vi har.

Faglig samarbeid og deltagelse på konferanser: Styret anser det som viktig å videreutvikle foreningens kontaktnett og faglige samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.  Deltagelse på fagkonferanser gir en unik mulighet til å få førstehånds kjennskap til den forskning og kompetanse som utvikles. I tillegg er dette arenaer der vi har muligheter for å vedlikeholde kontakt med gode samarbeidspartnere og etablere nye.  

  • Tidligere leder Astri Arnesen er blitt president EHA og har flyttet kontoret fra Brussel til Kristiansand. Dette gjør henne mer tilgjengelig for oss og hun har allerede vært på flere regionale samlinger der lokallagene våre har samarbeidet med de regionale ressurssentrene.
  • Flere fra styret deltok på den nasjonale konferansen i Oslo.
  • Ingen fra styret deltok på den internasjonale konferansen i Sofia, men Beate Almli Hagland deltok fra Hordaland og delte sine erfaringer på fagdagen

Tidsskrift: Tidsskriftet ble gitt ut to ganger i år –utgivelses datoene er endret til august og februar for å tilpasse det til årsmøtet. Styret vil takke Jorun Vatland for det flotte arbeidet hun gjør for å få et godt medlemsblad.

Nettsiden: Geir Viksund har vært drivkraft for å holde nettsiden oppdatert i 2018 i tillegg til at han og Livar Hølland har jobbet parallelt med å forbedre og fornye siden.

Interessegruppe for Huntington sykdom på Facebook er en lukket gruppe på FB med 391 medlemmer per dd. mot 272 i 2017. Dette er over 30% økning og FB siden er den mest dynamiske informasjonsplattformen vi har. Gruppa brukes aktivt til å dele erfaringer, gi råd og trøst hvis det trengs og til å dele arrangementer. Det er stor aktivitet på denne gruppa og nyheter om HS blir delt og lest.

Økonomisk status: Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 488. 114kr mot et underskudd på kr 4.458kr i 2017. Dette overskuddet skyldes først og fremst en stor økning i testamentariske gaver i tillegg til et tilskudd på 100 000kr fra Helse direktoratet for å oppgradere nettsidene våre.

Foreningen hadde pr 31.12.18 en egenkapital på kr 1 160 396kr.  

 

 

Oslo

For styret

 

Ane Sigurdsdotter Mygland                                                                                                                                      Leder i Landsforeningen for HS

 

 

 

Årsmelding 2017

Last ned årsmeldingen ved å klikke på lenken under.

Publisert 01.09.2020 22:05:39
Årsmelding 2016

Last ned årsmeldingen ved å klikke på lenken under.

Publisert 27.02.2019 09:08:45
Årsmøte 2016

Landsforeningen for Huntington sykdom

Slottsparken Appartementshotel, Oslo
9. april 2016 – kl. 10.00

Publisert 17.01.2019 11:13:42
Carl Dversnes var leder og ønsket alle medlemmer velkommen til årsmøte
Carl Dversnes var leder og ønsket alle medlemmer velkommen til årsmøte

 

     Saksliste:


1. Velkommen v/Carl Dversnes

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av saksliste

6. Årsberetning 2015

7. Årsregnskap 2015

8. Presentasjon av  årsmeldingene fra fylkeslagene.

9. Forslag til nye vedtekter

10. Forslag til økning av kontingenten

11. Valg
         

Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer av Foreningen og har betalt
kontingent.

Økning av kontingent Vedtektsendringer
Plakat og brosjyrer

Som et ledd i å bli synlige i ulike miljøer har vi laget noen plakater, brosjyrer og visittkort som  vi håper kan henge på steder hvor vi kan treffe medmennsker med forskjellig relasjoner til sykdommen. 

I Hordaland fylkeslag ser brosjyren slik ut!! Last ned brosjyren ved å klikke på lenken under.

Publisert 27.02.2019 09:04:20
Last ned brosjyren

Til toppen