Vedtekter

Vedtektene ble sist endret på Årsmøtet 9.april 2016.  

Publisert 17.01.2019 11:14:19

 

Vedtekter

§1. Formål

Landsforeningen for Huntington sykdom (senere kalt Foreningen) er en landsomfattende forening for alle som er interessert i sykdommen. 

 Foreningens formål er:

  • å utøve en rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle familier som er berørt av Huntington sykdom
  • å spre kunnskap om Huntington sykdom til sykehus, leger, sosial- og trygdeetater og andre behandlingsinstitusjoner
  • å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til Huntingtongruppens spesielle problemer

 §2. Medlemskap

Rett til medlemskap i Foreningen har alle med Huntington sykdom og deres pårørende. Andre interesserte kan også være medlemmer. Barn som har fylt 15 år avgjør selv inn- og utmelding av foreningen.  

Det skilles mellom 3 typer medlemskap, nemlig:

    -Enkeltmedlem

   -Familiemedlem (to eller flere)

   -Støttemedlem

 

Eventuelt medlemsblad sendes ikke til støttemedlemmer.

Styret har anledning til å utnevne æresmedlemmer.

 §3. Fylker/regioner

I de fylker hvor behovet er tilstede, og det er ønske om det, kan det opprettes fylkeslag/regionlag.  Opprettelsen skal godkjennes av styret i foreningen. Alle medlemmer som er bosatt i fylket/regionen blir automatisk innmeldt i fylkeslaget/regionlaget.

Fylkeslagene/regionlagene skal arbeide i overensstemmelse med Foreningens vedtekter og avholde årsmøte og valg i henhold til §9 og 11 samt bidra med god kontakt med styret i Foreningen.  Alle Fylkeslag/regionlag skal ha egne vedtekter som sendes styret i Foreningen til orientering. 

Hvis et fylkeslag/regionlag ikke fungerer, kan styret i Foreningen overta ledelsen av lokallaget.  Foreningen kan ved slike tilfeller avvikle fylkeslaget/regionlaget, dersom styret finner det riktig. 

 

 

§4.  Kontingent

Kontingenten sendes ut i mars hvert år, med siste purring 1.november, og siste innbetaling pr. 31.12 - samme år.  De som ikke betaler innen utgangen av året, blir slettet som medlemmer. 

De som blir medlemmer etter 1.november, betaler ikke kontingent for inneværende år. 

Årsmøtet fastsetter kontingenten, som blir gjeldende med virkning fra det påfølgende år. 

§5. Foreningens økonomiske grunnlag

Foreningens økonomiske grunnlag søkes så vidt mulig dekket ved medlemskontingent, gaver og søknad om offentlige midler. Eventuelt overskudd tilfaller foreningen.

§6. Årsmøtet 

Årsmøtet er Foreningens høyeste myndighet.  Ordinært Årsmøte skal holdes hver år - i regelen innen utgangen av april - på det sted som fastsettes av styret. 

Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer av Foreningen og har betalt kontingent. Det velges ikke egne delegater. Innkallelse med saksliste skal offentliggjøres for alle medlemmer senest 1 måned før møtet.

Medlemmer som ønsker å ta opp saker som krever vedtak på Årsmøtet, må sende skriftlig melding om dette til styret senest 14 dager før møtet. 

Dersom 3 fylkeslag, eller 25% av Foreningens medlemmer krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 

 §7.  Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse ivaretas av et styre som består av minimum 4 og maksimum 7 styremedlemmer og inntil 3 vararepresentanter. Styret velges av Årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved uenighet i styret skjer avgjørelser ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme utslagsgivende.

Det stilles som krav at medlemmer med Huntington sykdom og/eller deres pårørende skal være i flertall i foreningens styre. Dette kravet gjelder også for fylkeslag/regionlag.

 §8.  Signatur

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap forplikter Foreningen med signatur. 

Ved disposisjoner over fast eiendom - kjøp, salg og pantsettelse - tegnes Foreningen av det samlede styret. 

 

 

 §9.  Valg av styre og vararepresentanter

Årsmøtet velger:

- Leder og styremedlemmer for 2 år

- Vararepresentanter for 1 år

 

Leder og kasserer kan ikke velges på samme årsmøte.

Styret konstituerer seg selv og fordeler nødvendige oppgaver seg i mellom. 

 §10.  Regnskap og revisjon

Foreningens regnskapsår skal falle sammen med kalenderåret.  Regnskapet for hvert år skal være avsluttet innen 15.mars det påfølgende år. 

Regnskapet skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor. 

 §11.  Stemmerett, vedtektsendringer, foreningens opphør

Ved avstemning på Årsmøtet, har de stemmerett som har fylt 15 år, og er medlem av Foreningen. Ordinære beslutninger skjer ved alminnelig stemmeflertall.  Forandring i vedtektene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.  Beslutning om foreningens opphør krever 2/3 flertall på to påfølgende Årsmøter, og forslag om dette må være oppført på sakslisten. 

Ovenstående gjelder også for årsmøte i fylkeslag/regionlag. 

Ved foreningens opphør tilfaller foreningens midler et samfunnsnyttig formål som vedtas av Årsmøtet.

 

Vedtatt på årsmøte den 9. april 2016




Get Adobe Reader Read file
 Vedtektene i pdf format.



Til toppen