Statsbudsjettet 2016 - Fagnettverket

I forslag til Statsbudsjett for 2016 har regjeringen foreslått å videreføre bevilgningen på kr. 5 millioner fra 2015 til Fagnettverk Huntington
Formålet med bevilgningen er å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntingtons
sykdom og deres familier. Midlene skal gå til administrasjon av Fagnettverk Huntington, hvor
Landsforeningen for Huntington, Senter for sjeldne diagnoser (SSD)/Oslo Universitetssykehus
(OUS), Helse Sør-Øst RHF (eier av SSD), NKS Kløverinstitusjon og de fem ressurssentrene
for Huntington er representert.
-Vi er glade for at arbeidet i Fagnettverket fortsetter med uforminsket styrke, sier Carl Dversnes som er leder i Landsforeningen for Huntington sykdom i Norge.
- Det har skjedd mye de siste årene når det gjelder å formidle kompetanse til pleie og omsorgstjenestene rundt i landet. Gledelig er det også at i tillegg til de opprinnelige sentrene ( se under) er også Prestheia Omsorgssenter i Kristiansand nå tilknyttet Fagnettverk Huntington. Se siste nr. av Tidskriftet for Huntingtons sykdom, dvs nr. 1/2015.

Publisert 18.01.2016 22:43:13

Sitat fra Statsbudsjettet 2016:

Post 75 Andre kompetansetiltak

Fagnettverk Huntington
Formålet med bevilgningen er å forbedre                                                                                                                                                                                                                         
omsorgstilbudet for personer med Huntingtons
sykdom og deres familier. Midlene skal gå til
administrasjon av Fagnettverk Huntington, hvor
Landsforeningen for Huntington, Senter for
sjeldne diagnoser (SSD)/Oslo Universitetssykehus
(OUS), Helse Sør-Øst RHF (eier av SSD),
NKS Kløverinstitusjon og de fem ressurssentrene
for Huntington er representert.
Helsedirektoratet forvalter tilskuddet til Fagnettverk
Huntington, og NKS Kløverinstitusjon
koordinerer nettverket. Videre tildeles en del av
midlene som tilskudd til Huntington ressurssentrene.
Ressurssentrene skal ha ansvar for drift og
utvikling av hvert sitt regionale fagnettverk, samt
delta i det nasjonale fagnettverket. I samarbeid
med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne
diagnoser skal fagnettverk Huntington samle og
spre informasjon, kunnskap og kompetanse.
Ressurssentrene har arrangert regionale fagnettverksmøter
og knyttet kontakt med lokale fagmiljøer.
Det gis tilbud om veiledning/undervisning
og hospitering. Ressurssentrene har fire
årlige møter og samarbeider om en årlig nasjonal
Huntingtonkonferanse.
Det ble bevilget 5 mill. kroner til Fagnettverk
Huntington i 2015. Det foreslås å videreføre tilskuddet
til Fagnettverk Huntington i 2016.

________________________________________________________________________________

Klippet fra http://fagnettverkhuntington.no/omnettverket :
"Fagnettverktt Huntington er resultatet av et initiativ fra Helse- og Omsorgsdepartementet som ga Helsedirektoratet i oppdrag å finne et miljø som kunne styrke kompetansen når det gjelder pleie- og omsorg, og kommunal tilrettelegging for pasienter med HS. Helsedirektoratet ønsket at NKS Kløverinstitusjoner skulle lede etableringen av dette fagnettverket.. Det var en forutsetning at det skulle skje i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser og Landsforeningen for Huntington sykdom. Fagnettverket skal legge forholdene til rette for et godt faglig samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenester som arbeider med personer berørt av Huntington sykdom i forskjellige livsfaser.

Det er nå etablert 4 ressurssentra geografisk fordelt utover landet; Askøy, Oslo, Ranheim og Nordreisa. Disse skal være gode kliniske fagmiljøer som vil kunne bistå kommuner, i sitt geografiske område, med kompetanseoverføring og erfaringsdeling. NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, på Askøy utenfor Bergen, har et sterkt klinisk fagmiljø etter å ha drevet et omsorgstilbud for personer med Huntington sykdom i en årrekke. NKS Olaviken er en viktig brikke i utviklingen av kompetansen til våre øvrige ressurssentra. Her finner du en PDF-presentasjon av Fagnettverk Huntington.

Ressurssentrene og fagnettverket vil kunne tilby lokale/nasjonale kurs og seminarer, hospitering, ambulant virksomhet og informasjonsmateriell."

Til toppen