Statsbudsjettet 2012 - HS kompetansen skal styrkes!

I Statsbudsjettet for 2012 skriver regjeringen at kompetansen innenfor pleie og omsorg for HS familier skal styrkes.  Bevilgningen på èn million kroner pr år videreføres. 

I budsjettet foreslår helsedirektoratet at noen miljøer har døgnkontinuerlig pasientansvar for å beholde og videreutvikle kunnskap på området. 

-Dette er gode nyheter for oss, sier leder Astri Arnesen.  -Fagnettverket har dette året kommet godt i gang med sin virksomhet.

-Etter min oppfatning har både Olaviken, Ranheim og Grefsenlia bidratt med en enorm innsats for å utvikle egen kompetanse og bidra inn i nettverket.  Vi kommer nok til å trenge mer penger for å kunne utvikle nettverket til å kunne tilby de tjenestene som helsedirektoratet ønsker at det skal.  -Men det er jeg overbevist om at vi skal klare å få gehør for, avslutter en fornøyd Arnesen.  

Publisert 08.06.2015 15:57:23

Kap 781

Kompetanse og fagnettverk, Huntingtons sykdom.
Kompetansen når det gjelder pleie og omsorg og kommunal
tilrettelegging skal styrkes for pasienter med Huntingtons sykdom. I
dag finnes ingen kurativ behandling. Sykdommen er langsomt
progredierende. Behovene for tjenester endres stadig og strekker seg
over mange år. Utfordringene når det gjelder pleie- og
omsorgstjenester til pasienter med Huntingtons sykdom er store.NKS
Kløverinstitusjoner AS (Norske Kvinners Sanitetsforening) har fått i
oppdrag å lede etableringen av fagnettverket for kompetanse på
kommunal tilrettelegging for pleie- og omsorgstjenester til pasienter
med Huntingtons sykdom. Arbeidet utføres i nært samarbeid med
Landsforeningen for Huntingtons sykdom og Senter for sjeldne
diagnoser. Det er stilt til disposisjon 1 mill. kroner i årlig
tilskudd til arbeidet. Ved oppstart av nettverket var følgende
institusjoner representert: NKS Olaviken (Bergen), Ranheim helse- og
velferdssenter (Trondheim) og NKS Grefsenlia (Oslo). NKS Olaviken har
fått i oppdrag å være en ledende enhet i samarbeidet. Det arbeides med
å inkludere en institusjon i Helse Nord i fagnettverket. De
institusjonene som er med i nettverket vil ha ansvar for å formidle
kunnskap til alle som ber om det. Det vil være mulig for pårørende og
fagpersoner å komme på besøk, hospitere og få veiledning fra
nettverksinstitusjonene.Helse Sør-Øst RHF har fått i oppdrag å
samarbeide med Helsedirektoratet om å utvikle kompetanse og
fagnettverket. Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo
universitetssykehus HF har utviklet kunnskap om og har tilbud til
personer med Huntingtons sykdom og deres pårørende.Helsedirektoratet
tilrår at noen miljøer har døgnkontinuerlig pasientansvar for å
beholde og videreutvikle kunnskap på området.Det foreslås at
tilskuddet på 1 mill. kroner videreføres.

Til toppen