Statsbudsjettet lover styrking av fagnettverket!

I statsbudsjettet som ble lagt frem mandag 14.oktober fremmer avgående regjering forslag om å styrke bevilgningen til Fagnettverket for Huntington sykdom med 3 millioner.
 -Dette er en fantastisk anerkjennelse av det tålmodige og gode arbeidet som er gjort, sier leder for LHS Astri Arnesen.  -Da jeg leste forslaget ble jeg så glad at tårene trillet.  -Her har vi fått gjennomslag for våre ønsker om å styrke fagnettverket.  -Dersom dette blir stående etter behandlingen i Stortinget, innebærer det at vi kan styrke nettverket på en måte som gjør det mye mer robust og handlekraftig. -Det ligger også i forslaget at vi skal ha 5 ressurssentre. Pr i dag har vi 4 og det mangler ett i sør.  - Nå håper jeg virkelig sørlendingene kjenner sin besøkelsestid og benytter anledningen til å utvikle et skikkelig kompetansemiljø.  -Statens bevilgning er ikke nok i seg selv, men den gir god drahjelp, avslutter en lykkelig Arnesen som med dette ser seg i mål med et arbeid LHS begynte på i 2004. Du kan lese mer om fagnettverk for Huntington på: www.fagnettverkhuntington.no

Publisert 18.09.2015 15:09:15

Forslaget slik det står i Statsbudsjettet:
Post 75 s 146

Fagnettverk Huntington – nasjonalt system for veiledning og kompetanse

Det foreslås å styrke posten med 3 mill. kroner til Fagnettverk Huntington – nasjonalt system for veiledning og kompetanse. Bevilgningen kom- mer i tillegg til 1 mill. kroner til samme formål over kap. 781, post 79.

Huntington er en sjelden og langsomt progredierende sykdom. Behovene for tjenester endres stadig og strekker seg ofte over mange år. Sykdommen medfører store utfordringene for den kommunale omsorgstjenesten, for berør te fami- lier og i samhandlingen med spesialisthelsetje- nesten.

Helsedirektoratet skal forvalte tilskuddet til Fagnettverk Huntington med fem ressurssentre, Landsforeningen for Huntington (LHS) og med NKS Kløverinstitusjoner som koordinator. Res- surssentrene skal ha ansvar for drift og utvikling av hvert sitt regionale fagnettverk og deltakelse i det nasjonale fagnettverket. I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagno- ser skal Fagnettverk Huntington samle og spre informasjon, kunnskap og kompetanse. Formålet er å forbedre omsorgstilbudet for personer med Huntingtons sykdom og deres familier, og en best mulig ressursforvaltning.

Til toppen